Endra nettleige frå 1. juli

Nettleiga auka med om lag 4 % frå 1. juli for Linja sine kundar. Her kan du lese om kvifor det skjer og kva det betyr for deg.

For ein kunde med straumforbruk over 20 000 kWh betyr det ein auke på 2,5 øre kWh (inkld. mva), som vil sei om lag 45 kr/mnd.

Døme på auke i tre typar bustadkundar (privat):

Leilegheit – forbruk 14 000 kWh: Snitt auke på 31 - 36 kr/mnd.

Rekkehus – forbruk 20 000 kWh: Snitt auke på 40 - 49 kr/mnd.

Einebustad – forbruk 25 000 kWh: Snitt auke på 52 - 62 kr/mnd.

Kvifor aukar nettleiga

Vi har fokus på utbetring og investering i straumnettet, og jobbar kvar dag for å sikre deg trygg straumleveranse til ei kvar tid. Vi har eit ansvar for å bidra til ei trygg og stabil straumforsyning for kundane våre, og legge til rette for at næringslivet kan utvikle seg. Elektrifisering av samfunnet skjer raskt og det blir meir og meir behov for straum. Samstundes skal straumnettet vere rusta for meir ekstremvêr.

Det betyr at vi må gjere store investeringar i nettet – både bygging og vedlikehald, men også å ruste opp det eksisterande. Dette skal vi gjere så effektivt som mogleg, og saman med resten av bransjen jobbar vi for å halde nettleiga så låg som mogleg.

Kostnader for materiell og entreprenørtenester har auka i takt med kostnadsnivået elles i samfunnet. Det er hovudgrunnen til at vi no må auke prisane på våre tenester.

Korleis påverke nettleiga

Prisen på nettleiga varierer og er basert på korleis du brukar straumen. Du kan påverke nettleiga di med å redusere straumforbruket og ved å jamne ut straumforbruket gjennom døgnet.

Her finn du nettleige prisar som trer i kraft frå 1. juli