Tilknytning til nettet

Linjer

Linja har områdekonsesjon for det området der du skal bygge prosjektet ditt. Det betyr at vi har tilknytnings- og leveringsplikt. Når du planlegg ny tilknytning, må vi først undersøke om denne er driftsmessig forsvarlig. En slik prosess går gjennom flere steg.

For tilknytninger med sikringer opp til 250A kan installatør søke direkte gjennom elektronisk melding i vårt meldingssystem Elsmart.

For større tilknytninger og anmodning om veiledning benyttes skjema for ny tilknytning. Dette finn du lenger ned i denne saken.

Søke om ny tilknytning

Eneboliger, mindre boligutbygginger og inntak under 250 A skal meldes gjennom innmeldingsportalen Elsmart.
Dette er det installatørene som gjør. Ta derfor kontakt med installatør for slike utbygginger.

Skjema for ny tilknytning

For tilknytninger over 250 A, eller ved anmodning om veiledning, benyttes skjema for ny tilknytning.

Før du søker, er det fornuftig å ha følgende informasjon tilgjengelig:

  • Hva skal det søkes om og hvor er dette (Gnr/Bnr må fylles inn). Det er mulig å legge ved kart, situasjonsplan og lignende. Det kan også legges inn forklarende tekst i eget felt.
  • For industri/næring må det fylles inn total maks effekt for uttak. Du må også oppgi om du ønsker fastkraft eller om tilknytningen kan være fleksibel. Fleksibel kraft kan gi besparelser for deg som kunde.
  • Ved utbygging av boliger ønsker vi i tillegg antall boenheter, størrelse på inntakssikring og antall kvadratmeter utbygd.

Oppdatert prosess for tilknytingssaker frå 1 MW

Nettselskapa og Statnett opplever ein enorm pågang med tilknytingssaker, både i tal og storleik. Det føreligg førespurnader heilt opp i fleire hundre MW, som i stor grad munnar ut i samfunnet sitt mål om å gjere industri og transport fossilfri. Summen av sakene, i kombinasjon med at det er svært få planar om ny produksjon, gir utfordringar knytt til framtidig nettkapasitet. Utan ny produksjon vil det oppstå flaskehalsar i forsyninga langt opp i transmisjonsnettet, og difor må tilknytingssaker for store område bli handsama samla. For kundar hos Linja betyr det at kapasitetsførespurnader i Linja sitt område bli vurdert saman med førespurnader så langt som til og med Trøndelag og Innlandet, altså heile prisområde NO3.

Prosessen for tilknyting av forbruk frå 1 MW har sidan 2019 vore at både lokalt nettselskap og Statnett behandlar førespurnaden, og formelt reserverer kapasitet. Ingen får knyte seg til nettet før det er avgjort at det er forsvarleg å knyte forbruket til nettet, og effekten er reservert i alle nettnivå heilt opp i transmisjonsnettet. Til no har prinsippet om «først til mølla» vore handterbart, men no ligg det føre fleire førespurnader i Midt-Noreg enn det er plass til i nettet. Difor må modne prosjekt prioriterast for reservasjon av kapasitet. For å kunne sortere og prioritere dei rette sakene, må Linja forstå kor modne dei ulike prosjekta er. Prosjekt som allereie har fått reservere kapasitet må også vise til nødvendig modnad og framdrift for å få behalde sin reservasjon.

Mange har venta lenge på svar og tilbakemelding på om det er forsvarleg å knyte forbruket til nettet, i påvente av arbeidet med områdeplanar og avklaring av kapasitet i NO3. Difor har Statnett sett ein bestillingsfrist fram mot 31. august, og etablert ein tilpassa prosess for vurderingar og reservasjon utover hausten.

Fram mot sommaren vil Linja gå i dialog med aktuelle kundar for å avklare prosjekta sin modnad, med oppdaterte planar for mellom anna framdrift, formalitetar og finansiering. Vidare vil dei tilstrekkeleg modne prosjekta sorterast på dato for førespurnad, og få avklart eventuell reservasjon av kapasitet i løpet av hausten 2023. Dei modne prosjekta som ikkje får reservere kapasitet, vil kome i reservasjonskø. Dei prosjekta som ikkje er modne nok til reservasjon, vil få informasjon om kva som må til for å oppnå nødvendig modnad.

Linja opplever at enkelte kundar investerer i utstyr før kapasitet i nettet er avklart. Det er viktig å understreke at tilknyting til nettet ikkje vil bli gitt utan at kapasitet er avklart i Linja sitt nett, og det er gjeve klarsignal frå Statnett om reservasjon i transmisjonsnettet.

Eventuelle spørsmål skal rettast til Tilknytingsansvarleg for store kundar, Sindre Nordang, Sindre.nordang@linja.no